Nekaj o svetniški skupini

Svetniška skupina SLS in člani odborov v sestavi občinskega sveta

V občinski svet Občine Šmartno ob Paki so bili na listi Slovenske ljudske stranke na lokalnih volitvah l. 2010 izvoljeni 3 svetniki, in sicer Damijan Ločičnik, Klemen Slemenšek in Maja Ažman.

Damijan Ločičnik je

predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ima devet članov. Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavno je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje od začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti. (60. člen Poslovnika Sveta Občine Šmartno ob Paki).

Pošljite vprašanje ali pobudo na damijan.locicnik(a)gmail.com

Klemen Slemenšek je

član Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ima sedem članov. Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), varstva okolja in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Obravnavno je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje od začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela. (61. člen UV).

Pošljite vprašanje ali pobudo na mailto:slemensek(a)gmail.com

Maja Ažman je

članica Odbora za negospodarstvo in javne službe
članica Komisije za odlikovanja, priznanja in nagrade
predsednica Statutarno pravne komisije

Statutarno pravna komisija občinskega sveta ima pet članov. Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine. Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine. Med dvema sejama občinske sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta. (62. členu Statuta).

Pošljite vprašanje ali pobudo na maja.azman(a)gmail.com

Alojz Slemenšek je

predsednik Nadzornega odbora

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora v občino. Pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitosti in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. (38. člen Statuta Občine Šmartno bo Paki)

Martin Golob je
član Nadzornega odbora

Ivan Rakun je
član Komisije za izvedbo in nadzor premoženja