PROGRAM SLS V MANDATU 2014-2018

V mandatu se bomo zavzemali za celovito informiranje in nudenje javnih podatkov občanom (i-občina)– spletna TV, informator, snemanje občinskih sej, uspešno oz. uravnoteženo stabilno financiranje ...

 • ureditev zdravstvenega doma in v okviru pristojnosti zagotovili enake možnosti zdravstvenega varstva za vse občane,
 • ureditev kapacitet za varstvo predšolskih otrok v vrtcih in predšolski vzgoji,
 • še boljšo opremljenost šole - sedanja osnovnošolska organiziranost ustreza sedanjim potrebam, zato jo bomo še krepili (pridobitev uporabnega dovoljenja za vrtec),
 • večjo vlogo društvom in vaškim skupnostim (financiranje),
 • varne šolske poti,
 • ureditev kolesarske poti ob reki Paki, povezovanje naselij z varnimi sprehajalnimi in kolesarskimi potmi,
 • črpanje sredstev iz EU in države skupaj s podjetniškim sektorjem in sodelovanjem sosednjih lokalnih skupnosti
 • razvoj informacijske družbe – zagotovili bomo širokopasovno optično povezavo,
 • znižanje stroškov ogrevanja - uvedli bomo sistem cenejšega daljinskega ogrevanja za celotno občino ter zagotovili prehod na alternativne vire ogrevanja v OŠ, vrtcu in kulturnem domu,
 • čisto, zeleno in varno okolje – spoštovali bomo okoljske standarde in iskali alternativne resurse, ki so okolju bolj prijazni (zamenjava razsvetljave),
 • ustanovitev fonda za socialno najbolj ogrožene in pomoči potrebne, okrepitev sodelovanja z Rdečim križem in Karitasom,
 • enotno plačevanje položnic brez provizije,
 • ureditev problematičnih križišč ter cest (pri OŠ), več pozornosti bomo namenili obnovi cest (sanacija ceste Podvin-Rečica ob Paki), križišč (v Rečici ob Paki) in pločnikov (povezava pločnikov Vino podjetje-Bole), ureditev dovozov na pločnike za invalide,
 • dolgoročni razvoj občine – umestitev obrtno-poslovne cone, našli bomo ustrezno rešitev za tranzitni promet, da se bo izognil mestu,
 • ureditev objektov bivšega »Vino podjetja«,
 • primerno odškodnino v infrastrukturi občanom, ki živijo v območju con, ki negativno vplivajo na njihovo zdravje in bivanje (kamnolom in asfaltna baza Podgora), zagotovili redno merjenje emisij, hrupa in poskrbeli za redno čiščenje v območju obratovanja kamnoloma,
 • zaščito kmetijskih zemljišč, spodbujanje in pomoč pri kmetovanju ter za zaščito vodovarstvenih območij,
 • obogatitev turistične ponudbe kraja (prireditve -občinski praznik Martinovanje spremeniti v tedensko dogajanje, ki temelji na vodenju turistov po okolici in praznik kot tak narediti prepoznavnega na ravni celotne države; zidanice,  kmetije odprtih vrat …),
 • poleg nogometa bomo poskrbeli še za druge oblike rekreacije (merjenje srčnega tlaka, tek oz. mali maraton, brezplačna uporaba igrišč ...),
 • zgraditev večnamenske dvorane in doma za varstvo odraslih do leta 2020, oživitev »starega gradu«,
 • prenos na občino več dejavnosti za občane, predvsem izpostavo upravne enote, pridobljene storitve (zdravstvene, banka) pa vrniti v občino,
 • hitrejše postopki in pomoč občanom pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo,
 • zadržati mlade v naši občini in jim pomagati pri zaposlitvi (v zavodih in podjetjih v naši občini naj imajo prednost naši občani),
 • pomoč in pobude pri izgradnji kanalizacijskega sistema …

Nazaj