Ekipa, vredna zaupanja. Obkroži 4!

V tem mandatu se bomo zavzemali za:

 • - uspešno oz. uravnoteženo stabilno financiranje in finančno poslovanje občine, transparentnost,
 • - celovito informiranje in nudenje javnih podatkov občanom (i-občina)– spletna TV, informator, snemanje občinskih sej,
 • - ureditev zdravstvenega doma in v okviru pristojnosti zagotovili enake možnosti zdravstvenega varstva za vse občane,
 • - ureditev kapacitet za varstvo predšolskih otrok v vrtcih in predšolski vzgoji,
 • - še boljšo opremljenost šole - sedanja osnovnošolska organiziranost ustreza sedanjim potrebam, zato jo bomo še krepili (pridobitev uporabnega dovoljenja za vrtec),
 • - večjo vlogo društvom in vaškim skupnostim,
 • - varne šolske poti,
 • - ureditev kolesarske poti ob reki Paki, povezovanje naselij z varnimi sprehajalnimi in kolesarskimi potmi,
 • - črpanje sredstev iz EU in države skupaj s podjetniškim sektorjem in sodelovanjem sosednjih lokalnih skupnosti
 • - razvoj informacijske družbe – zagotovili bomo širokopasovno optično povezavo,
 • - znižanje stroškov ogrevanja - uvedli bomo sistem cenejšega daljinskega ogrevanja za celotno občino ter zagotovili prehod na alternativne vire ogrevanja v OŠ in vrtcu,
 • - čisto, zeleno in varno okolje – spoštovali bomo okoljske standarde in iskali alternativne resurse, ki so okolju bolj prijazni (zamenjava razsvetljave),
 • - ustanovitev fonda za socialno najbolj ogrožene in pomoči potrebne,
 • - enotno plačevanje položnic brez provizije,
 • - ureditev problematičnih križišč ter cest (pri OŠ), več pozornosti bomo namenili obnovi cest, križišč in pločnikov,
 • - dolgoročni razvoj občine – uredili bomo obrtno-poslovno cono, našli ustrezno rešitev za tranzitni promet, da se bo izognil mestu,
 • - ureditev objektov bivšega »Vino podjetja«,
 • - primerno odškodnino v infrastrukturi občanom, ki živijo v območju con, ki negativno vplivajo na njihovo zdravje in bivanje (kamnolom in asfaltna baza Podgora), zagotovili redno merjenje emisij, hrupa in poskrbeli za redno čiščenje v območju obratovanja kamnoloma,
 • zaščita kmetijskih zemljišč, spodbujanje in pomoč pri kmetovanju ter zaščita vodovarstvenih območij,
 • - obogatitev turistične ponudbe kraja (prireditve, zidanice,  kmetije odprtih vrat …).

Nazaj